Ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής στις τάξεις του Λυκείου

Στη συνέχεια μετά από την ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης, ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής με τα ακόλουθα βήματα

1.  Εκτύπωση της φόρμας Αίτησης Εγγραφής και συμπλήρωσή της από τον κηδεμόνα του μαθητή. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη φόρμα Αίτησης Εγγραφής

2.  Εκτύπωση της φόρμας Υπεύθυνης Δήλωσης του ν.1599/1986 (Α” 75) και συμπλήρωσή της από τον κηδεμόνα του μαθητή. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη φόρμα Υπεύθυνης Δήλωσης

3. Την Ηλεκτρονική Δήλωση προτίμησης, όπως εκτυπώθηκε από το e-eggrafes.

4. Φωτοαντίγραφο δελτίου Α/Τ μαθητή ή Πιστοποιητικό Δήμου εγγραφής μαθητή.

Τα παραπάνω τέσσερα έγγραφα, θα πρέπει να κατατεθούν στο σχολείο, το αργότερο μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου.